بازدید استاندار محترم جناب آقای موهبتی

پروژه قطعه یک باند دوم بزرگ راه زاهدان - خاش
مدیر عامل : مهندس سیف اله آزاده

بازدید استاندار محترم جناب آقای موهبتی

پروژه راه روستای خمینی آباد

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مبلغ پیمان : ۱۷۵٫۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مدت پیمان : ۱۵ ماه
محل پروژه : خرم آباد

پروژه راه روستای خمینی آباد

پروژه مجتمع رفاهی و گردشگری

کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشاور : مهندسین مشاور بیدون مبلغ پیمان : ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مدت پیمان : ۲۶ ماه
محل پروژه : تهران

پروژه مجتمع رفاهی و گردشگری
قالب وردپرس